NAVIGÁCIA
 
Vyhľadať: 
  v e-Shope

ORAVSKÉ FUKOTY | ROZPIS PRETEKOV NA ROK 2008

Dátum: 27.6. – 29.6.2008
Usporiadate
ľ: Slovenský zväz jachtingu ; Technicky zabezpečuje: Klub športového jachtingu Žilina
Miesto konania:
v priestore penziónu Osada 

Funkcionári

Riaditeľ: Tomáš Chudík
Hlavný rozhodca: Ing. Martin Mydlik
Merač KL: Črep Robert 

Triedy

 • KL – koef 5 ; ostatné lode pokiaľ posádka bude platným členom SZJ - koef2

Pravidlá

 • Pretekových pravidlách jachtingu 2005-2008.
 • Súťažný poriadok SZJ SUP,
 • Všeobecné plachetné smernice s doplnkami / zmeny obdrží každá prihlásená loď pri registrácii
 • Tento rozpis
 • Vyhlášky Pretekovej komisie a ALT
 • Dánsky handicap

Spôsobilosť a účasť

 • Prijatím prihlášky k preteku, zaplatením štartovného a predložením požadovaných dokladov a vybavením lode pre plavbu v noci
 • Osvedčenie plavidla vydaného SPS, Preukaz vodcu malého plavidla

Štartovné

 • 500 Sk za loď

Registrácia

 • Registrácia pretekárov / lodí bude v kancelárii pretekov, ktorá bude umiestnená pri hoteli „Slanica “
 • od 12,00 do 14,00 hod dňa 27.6.08
 • Pri registrácii pretekárov kormidelník lode musí predložiť Pretekovej komisii tieto doklady :
 1. Úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ „Prihláška na preteky“.
 2. Registračný preukaz SZJ všetkých členov posádky lode, s platnou registračnou známkou.
 3. Platný premeriavací certifikát lode

Termíny pretekania

 • Stretnutie kormidelníkov s rozhodcovskou komisiou o 14,30 hod
 • Slávnostné zahájenie o 15,00 hod
 • Výzva pre pretek sa uskutoční dňa 27.6.08 o 16,00 hod
 • Zmeny v organizácii preteku vyvolané poveternostnými podmienkami, budú určené vyhláškou hlavného rozhodcu, alebo zvolanou poradou kormidelníkov

Meranie

 • Premeriavanie lode bude vykonané námatkovou kontrolou pred a počas celého preteku.
 • KL ktoré nebudú mať platný certifikát, môže výnimočne prítomný merač určiť handicap len pre tento pretek

Bodovanie

 • Pre určenie poradia KL bude použitý Dánsky handicap a nízkobodový system.

Ceny

 • Absolútne poradie, KJ-SP, otvorene lode....prvé tri miesta

Reklama

 • Kategória C

Vzdanie sa zodpovednosti

 • Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, Rozhodnutiepretekať.
 • Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie, alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu, alebo po pretekoch. Kormidelník lode potvrdzuje svojím podpisom na prihláške, že posádka lode je zdravotne spôsobilá zúčastniť sa pretekov. Kormidelník lode nesmie byt mladší ako 18 rokov.

Poistenie

 • · Každá zúčastnená loď má byť poistená s platnou poistkou voči poškodeniu treťou osobou pre dobu trvania pretekov.

Postihy

 • Pre hrubé porušenie pravidiel, alebo neprístojné správanie má PK právo vylúčiť pretekára z účasti na preteku bez nároku na akúkoľvek náhradu – podľa pravidla 69 PPJ.

Ďalšie informácie

 • Kontaktné adresy : yacht_chudik@pobox.sk, Tomáš Chudík 0905 551873
 • Ubytovanie – www.slanica.sk rezervacie uskutočnit do 30.04.08
 • Stravovanie- . vlastné, po preteku organizator ponuka guláš a pivo

Doporučené zmeny vo VPS

 • Bod 1 Vlajka pre všetky lode je T
 • Bod 2 Plán trate bude vyvesený pri prezentácii a bude vysvetlený pri porade kormidelníkov.
 • Značky trate/bójky budú 4 a v noci osvetlené.
 • Bod 3 Štartová čiara bude na konci preteku cieľová
 • Bod 4 Výsledný čas bude vyrátaný ako priemerný čas na jedno kolo upravený príslušným handicapom
 • Bod 5 Posun časového pásma preteku môže v prípade potreby upraviť rozhodca preteku podľa vlastného uváženia
 • Bod 6 Povinné vybavenie lodí na plavbu po západe a do východu slnka:
  Pozičné osvetlenie plavidla určene Poriadkom plavebnej bezpečnosti ŠPS, minimálne však jedno vrcholové biele svetlo viditeľné zo všetkých strán, jedno prenosné svetlo(baterka), mobil, píštaľka alebo trúbka
 • Bod 7 Loď, ktorá vzdá pretek je povinná toto oznámiť PK (mobil, osobne, odkazom po druhej lodi, ...)
  Loď, ktorá sa ocitne v nebezpečí toto oznamuje PK, alebo dáva svetelné alebo zvukové
  Znamenia: 3x krátke – 3x dlhé –3x krátke - ........ po dobu 30 sek a toto opakuje po 1 min.

     
 
MICRO CLASS SLOVAKIA
 
KALENDÁR AKCIÍ - 2017 
 
 28.10. Modrá stuha Žiliny
 
 
PRIHLÁSENIE 

Prihlasovacie meno:
Heslo:

 

  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.