NAVIGÁCIA
 
Vyhľadať: 
  v e-Shope

ORAVSKÉ FUKOTY | ROZPIS PRETEKOV NA ROK 2011

Dátum: 03.06. - 05.06.2011
Usporiadateľ: Slovenský zväz jachtingu ; Technicky zabezpečuje: Klub športového jachtingu Žilina
Miesto konania: v priestore penziónu Ranč u Edyho
 

FunkcionáriRiaditeľ: Tomáš Chudík
Hlavný rozhodca: Ing. Martin Mydlik, Ing. Igor Lehota
Merač KL: Črep Robert
 

Triedy

KL – koef 4 ; ostatné lode pokiaľ posádka bude platným členom SZJ - koef3
Kajutové plachetnice pretekajú 24-hodinový pretek
Ostatné LT samostatná trať trojuholník -karusel
 

Pravidlá

 • Pretekové pravidlá jachtingu 2009-2012.
 • Súťažný poriadok SZJ SUP 2011,
 • Všeobecné plachetné smernice 2011 s doplnkami / zmeny obdrží každá prihlásená loď pri registrácii
 • Tento rozpis
 • Vyhlášky pretekovej komisie a hlavného rozhodcu.
 • Dánsky handicap 2011 pre kajutové lode

Spôsobilosť a účasť

 • Prijatím prihlášky k preteku, zaplatením štartovného a predložením požadovaných dokladov a vybavením lode pre plavbu v noci
 • Osvedčenie plavidla vydaného SPS,
 • Preukaz vodcu malého plavidla

Štartovné

 • bezplatne

Registrácia

 • Registrácia pretekárov / lodí bude v kancelárii pretekov, ktorá bude umiestnená pri penzione Ranč u Edyho od 12,00 do 20,00 hod dňa 03.6.2011 pre všetky LT od 8:00-9:30 pre všetky LT
 • Pri registrácii pretekárov kormidelník lode musí predložiť Pretekovej komisii tieto doklady :
 • Úplne a čitateľne vyplnené tlačivo SZJ „Prihláška na preteky“.
 • Platný premeriavací certifikát lode

Termíny pretekania

 • Pretek je vypísaný na 8 rozjázd. Pre platnosť preteku musí byť uskutočnená aspon 1 rozjazda
 • Pre KL je pretek vypísaný na 5 rozjád uskutočnených počas 24 hodín
 • Stretnutie kormidelníkov s rozhodcovskou komisiou 04.06.o 9,00 hod
 • Slávnostné zahájenie o 09,30 hod
 • Výzva pre prvú rozjazdu sa uskutoční dňa 04.06.2011 o 10:00 hod pre KL a 10:30 pre ostatné lodné triedy. Ďalšie rozjazdy budú štartované podľa rozhodnutia pretekovej komisie. - -- Posledný možný štart je 05.06.2011 o 15:00 hod

Meranie

 • Premeriavanie lode bude vykonané námatkovou kontrolou pred a počas celého preteku.
 • KL ktoré nebudú mať platný certifikát, môže výnimočne prítomný merač určiť handicap len pre tento pretek

Bodovanie

 • Bude sa používať nízkobodový systém bodovania podľa Dodatku A PPJ 2009 – 2012.
 • Pri uskutočnení 4 - 7 rozjázd sa škrtá jedna rozjazda, pri uskutočnení 8 a viac rozjázd sa škrtajú dve rozjazdy s najhorším bodovým výsledkom. Poradie KL bude vypočítané na základe prepočítaných časov podľa Dánskeho handicapu 2011.

Ceny

 • prvé tri miesta v každej lodnej triede pri účasti aspon troch lodí z lodnej triedy

Reklama

 • Pretek je kategórie C podľa Smernice 20 ISAF – Kódex reklamy.

Vzdanie sa zodpovednosti

 • Pretekári a ich sprievod sa zúčastňujú pretekov na ich vlastnú zodpovednosť. Pozri pravidlo 4, Rozhodnutie pretekať.
 • Usporiadateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie materiálu, osobné zranenie, alebo smrť, ktorá by sa stala v súvislosti, pred, v priebehu, alebo po pretekoch.
 • Kormidelník lode potvrdzuje svojím podpisom na prihláške, že posádka lode je zdravotne spôsobilá zúčastniť sa pretekov.
 • Kormidelník lodeKL nesmie byt mladší ako 18 rokov.

Poistenie

 • Každá zúčastnená loď má byť poistená s platnou poistkou voči poškodeniu treťou osobou pre dobu trvania pretekov.

Postihy

 • Pre hrubé porušenie pravidiel, alebo neprístojné správanie má PK právo vylúčiť pretekára z účasti na preteku bez nároku na akúkoľvek náhradu – podľa pravidla 69 PPJ.

Ďalšie informácie

03.06. (piatok) o 17, 00
školenie jachtárských pravidiel ISAF s prednášajúcim Ing. Igorom Lehotom
 
Kontaktné adresy: yacht_chudik@pobox.sk, Tomáš Chudík 0905 551873
Ubytovanie - zabezpečuje organizátor v penzione Ranč u Edyho na Oravskej priehrade
Stravovanie - zabezpečuje organizátor vo forme polpenzie

Doporučené zmeny vo VPS pre KL

 • Bod 1 Vlajka pre všetky lode je T
 • Bod 2 Plán trate bude vyvesený pri prezentácii a bude vysvetlený pri porade kormidelníkov.
 • Značky trate/bójky budú 4 a v noci osvetlené.
 • Bod 3 Štartová čiara bude na konci preteku cieľová
 • Bod 4 Výsledný čas bude vyrátaný ako priemerný čas na jedno kolo upravený príslušným handicapom
 • Bod 5 Posun časového pásma preteku môže v prípade potreby upraviť rozhodca preteku podľa vlastného uváženia
 • Bod 6 Povinné vybavenie lodí na plavbu po západe a do východu slnka:
 • Pozičné osvetlenie plavidla určene Poriadkom plavebnej bezpečnosti ŠPS, minimálne však jedno vrcholové biele svetlo viditeľné zo všetkých strán, jedno prenosné svetlo(baterka), mobil, píštaľka alebo trúbka,
 • Bod 7 Loď, ktorá vzdá pretek je povinná toto oznámiť PK (mobil, osobne, odkazom po druhej lodi, ...)
 • Loď, ktorá sa ocitne v nebezpečí toto oznamuje PK, alebo dáva svetelné alebo zvukové
 • Znamenia: 3x krátke – 3x dlhé –3x krátke - ........ po dobu 30 sek a toto opakuje po 1 min.     
 
MICRO CLASS SLOVAKIA
 
KALENDÁR AKCIÍ - 2017 
 
 28.10. Modrá stuha Žiliny
 
 
PRIHLÁSENIE 

Prihlasovacie meno:
Heslo:

 

  Created by www.elprins.sk. ADALUNA c.m.s. (c) 2010. All rights reserved.